REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zamówień indywidualnych.

Sprzedającym jest firma WOJCIECH ROJEK, z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana pod numerem NIP 5832780809, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • poprzez wiadomość na www.facebook.com/Rojkowabagswithscraps
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: rojkowa@o2.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zamówienia. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Przedmiot transakcji – towary będące przedmiotem zamówienia indywidualnego klienta.
 5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa między klientem a usługodawcą .
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień indywidualnych.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę fb/drogą mailową.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany asortymentu , jego cen oraz kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na złożone przez zamawiającego zamówienie.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych  Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. W przypadku zamówień indywidualnych, polegających na przetworzeniu tkanin Klienta w produkt gotowy, Klient powierza tkaniny Usługodawcy akceptując ryzyko uszkodzenia tkanin np. w procesie nieszczęśliwego wypadku. W przypadku zaistnienia uszkodzenia tkaniny Klient może dochodzić swych praw na podstawie Kodeksu Cywilnego. Nadwyżki tkanin powierzonych przez Klienta zostają zwrócone Klientowi.Fotografie Produktów, wysyłane klientowi, stanowią przykład produktu gotowego. Gotowy produkt może nieznacznie różnić się od przykładowej fotografii. Może zawierać inny fragment wzoru tkaniny, co nie stanowi wady Produktu. Wszystkie fotografie przesyłane klientom oraz widoczne na stronie, są własnością firmy WOJCIECH ROJEK i są chronione prawami autorskimi.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka wysyłana jest w terminie 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).

§ 5 Płatności

Płatności dokonywane są PRZED zrealizowanym zamówieniem.

Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu (fakturę na życzenie lub rachunek fiskalny).

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Firma Rojkowa umożliwia Klientom składanie zamówień indywidualnych. Rozumie się przez to wszelkie zmiany dokonywane w produktach na życzenie Klienta, jak zmiana niektórych detali, wykorzystanych materiałów, sposobu wykończenia i dodatków.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne określone w punkcie poprzedzającym, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Wszystkie zamówione towary objęte są 2-letnią gwarancją producenta. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia, odbarwienia itp.),uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem, naturalne zużycie skóry, wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki i niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


Komentarze są zamknięte.